cha con nghĩa nặng

  1. Lan Hương

    Soạn văn Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

    Hồ Biểu Chánh được coi là người mở đầu cho tiểu thuyết Việt Nam. Nội dung tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thường phản ánh phong phú, sinh động và chân thực hiện thực cuộc sống xã hội Nam Bộ đương thời đồng thời cũng thể hiện lý tưởng đạo đức tốt đẹp. Hồ Biểu Chánh viết văn để tuyên truyền đạo đức...
Top